Cổ đông trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

0
619

Cổ đông trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Cổ đông là một vấn đề cơ bản và quan trọng trong doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rõ về cổ đông và các loại cổ đông trong công ty cổ phần như sau:

Có 5 loại cổ đông trong công ty cổ phần: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại, cổ đông sáng lập.

Cổ đông phổ thông có những quyền cơ bản như quyền tham dự biểu quyết, quyền được chia lợi nhuận, quyền được ưu tiên mua cổ phần mới (quy định chi tiết tại điều 114, Luật Doanh nghiệp 2014) và có những nghĩa vụ như thanh toán đầy đủ đúng hạn số cổ phần đã cam kết mua, tuân thủ điều lệ, chấp hành nghị quyết…(quy định chi tiết tại điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014).

Cổ đông ưu đãi biểu quyết ngoài những quyền như cổ đông phổ thông, còn có quyền biểu quyết với số phiếu xác định trong điều lệ công ty (lớn hơn số phiếu của cổ đông phổ thông). Vì vậy, cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cho người khác bởi sự đặc ưu trong khi tham gia quản trị công ty. (quy định tại điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014)

Cổ đông ưu đãi cổ tức ngoài những quyền như cổ đông phổ thông, còn có quyền nhận cổ tức với mức cố định và mức thưởng được ghi trên cổ phiếu và quyền được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi công ty thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.Vì có những đặc ưu về mặt lợi ích kinh tế, cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền tham gia quản trị công ty. (quy định tại điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014)

Cổ đông ưu đãi hoàn lại ngoài những quyền như cổ đông phổ thông, còn có quyền được hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hoặc theo điều kiện ghi tại cổ phiếu. Vì có những đặc ưu về mặt lợi ích kinh tế, cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền tham gia quản trị công ty. (quy định tại điều 118 Luật Doanh nghiệp 2014)

Cổ đông sáng lập phải cùng nhau mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp. Trong thời hạn 90 ngày, các cổ đông sáng lập phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số cổ phần đã cùng nhau đăng kí mua. Trong thời gian 3 năm đầu kể từ khi thành lập doanh nghiệp, cổ phần sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác hoặc cho người khác không phải cổ đông sáng lập dưới sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông, người được chuyển nhượng cổ phần sáng lập sẽ trở thành cổ đông sáng lập. Hết thời hạn 3 năm, cổ đông sáng lập chuyển thành cổ đông phổ thông. Lúc này cổ đông sáng lập có những quyền và nghĩa vụ tương đương như cổ đông phổ thông. (quy định tại điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014)

 

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.